Wij helpen stellen met kinderen relatiegeluk te hervinden

Wij helpen stellen met kinderen relatiegeluk te hervinden

Privacyverklaring

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. De Relatiespecialist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 93542909;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met De Relatiespecialist een overeenkomst is aangaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen De Relatiespecialist en de klant;
d. website: de website www.derelatiespecialist.nl die door De Relatiespecialist wordt beheerd;
e. betrokkene: de natuurlijke persoon werkzaam bij of voor de klant van wie persoonsgegevens worden verwerkt dan wel de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een betrokkene geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor De Relatiespecialist is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt De Relatiespecialist volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. De Relatiespecialist gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking
3.1. De Relatiespecialist verzamelt en verwerkt de volgende gegevens: gegevens van de klant of de natuurlijke personen die de klant aanmeldt voor therapie of coaching (voornaam, achternaam en geslacht) adres van de klant, e-mailadres van de klant, telefoonnummer van de klant en betaalgegevens van de klant.
3.2. De Relatiespecialist verzamelt en verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
a. E-mailadres, voor- en achternaam en telefoonnummer: het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de klant/betrokkene;
b. Voor- en achternaam, adres en e-mailadres: het tot stand komen van de overeenkomst;
c. Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer: het onderhouden van een klantrelatie met de klant/betrokkene;
d. Geslacht: om de betrokkene te kunnen aanspreken met “mevrouw” of “meneer”;
e. E-mailadres en telefoonnummer: om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
f. Voor- en achternaam en adres: het voldoen aan administratieve plichten;
g. Voornaam en e-mailadres: om de klant/betrokkene op de hoogte te houden van relevante informatie en nieuws over De Relatiespecialist;
i. Betaalgegevens: het afhandelen van de betaling.
3.3. De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de klant bij het inschrijven voor een training of programma via de website dan wel bij het op enige andere wijze tot stand komen van de overeenkomst niet de gevraagde gegevens verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
3.4. De Relatiespecialist zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
3.5. De Relatiespecialist verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. De Relatiespecialist streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. De Relatiespecialist zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
3.7. Het telefoonnummer van de klant wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens
4.1. De Relatiespecialist zal de persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen uit de systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Artikel 5. Versturen van digitale nieuwsbrieven, e-books etc.
5.1. Indien de klant zich inschrijft voor een of meerdere (relatie)therapie sessies, een van de programma’s, een e-book aanvraagt of een aanvraag indient voor verdere informatie, worden naar het door de klant opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven, e-books etc. door De Relatiespecialist gestuurd.

Artikel 6. Afmelden
6.1. De klant kan zich op ieder moment afmelden voor berichten vanuit De Relatiespecialist
6.2. Afmelden kan op de volgende wijzen:
a. door een e-mail te sturen naar info@derelatiespecialist.nl met het verzoek het e-mailadres te verwijderen uit de mailinglijst van De Relatiespecialist;
b. door onderin de desbetreffende e-mail op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke informatie.
6.3. In elk bericht welke naar de klant wordt gestuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden.
6.4. Indien de klant zich heeft afgemeld, dan zal De Relatiespecialist zo spoedig mogelijk het e-mailadres van de klant uit de mailinglijst verwijderen.

Artikel 7. Verstrekken van gegevens aan derden
7.1. De Relatiespecialist zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. De Relatiespecialist daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
7.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 8. Website bezoek en cookies
8.1. De Relatiespecialist gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. De Relatiespecialist gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert, dat een klant zich via de website kan inschrijven en dat de betrokkene ingelogd kan blijven op de website. De Relatiespecialist plaatst cookies voor analytische doeleinden. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op de privacy van de betrokkene. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld.
8.2. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.

Artikel 9. Corrigeren van gegevens
9.1. Op verzoek verleent De Relatiespecialist aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die De Relatiespecialist van hem bijhoudt en verstrekt De Relatiespecialist de betrokkene een kopie van deze gegevens. Verder biedt De Relatiespecialist de betrokkene de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die De Relatiespecialist van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij De Relatiespecialist worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van De Relatiespecialist. De Relatiespecialist reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
9.2. Indien De Relatiespecialist op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert of verwijdert, dan stelt De Relatiespecialist de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 10. Contact
10.1. Voor vragen over de wijze waarop De Relatiespecialist gegevens verwerkt, inzage in persoonsgegevens die De Relatiespecialist van de betrokkene verwerkt of het verzoek tot wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de betrokkene, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met De Relatiespecialist.

Contactgegevens:
De Relatiespecialist
info@derelatiespecialist.nl

Artikel 11. Beveiligingsmaatregelen
11.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft De Relatiespecialist verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
11.2. Gegevens die via de website aan De Relatiespecialist worden verstrekt, worden middels een beveiligde web omgeving opgeslagen.

Artikel 12. Privacy beleid van derden
12.1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. De Relatiespecialist aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de klant/betrokkene het privacy beleid van de betreffende website te raadplegen.

Artikel 13. Wijzigingen
13.1. De Relatiespecialist behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op de website gepubliceerd.

Artikel 14. Datalek
14.1. Indien zich bij De Relatiespecialist een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal De Relatiespecialist daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
14.2. Indien er sprake is van een datalek bij De Relatiespecialist dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt De Relatiespecialist de klant en de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 15. Klacht indienen
15.1. Indien de klant/betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door De Relatiespecialist niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de klant/betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gediplomeerde
EFT-therapeuten

logo eft therapeut

Aangesloten bij:
NOBCO

logo nobco

Partner van:
Ouders.nl

logo ouders

De Relatiespecialist
In de media:

annemieke visser in de media icoon

Stellen uit o.a. deze steden hervonden al hun relatiegeluk:

Amsterdam | AmersfoortEde  |   Haarlem   | Utrecht | Veenendaal | Zeist

Download nu

"Dé 5 relatiehacks"

Het is tijd om enorm veel plezier te gaan maken met jouw partner! Dit e-boek bevat 5 quick wins om terug te gaan naar die tijd zonder ruzies en irritaties. Ben jij daar klaar voor?

Privacyverklaring

You have Successfully Subscribed!

Download nu

Jij begrijpt mij niet!

5 hacks om je weer geliefd en begrepen te voelen door je partner

Wil jij minder ruzie en onbegrip en meer plezier en verbinding. Dan is dit e-boek perfect voor jou, zelfs als je denkt dat er met je partner niet te praten valt.

Privacyverklaring

You have Successfully Subscribed!

Download nu

Jij begrijpt mij niet!

5 hacks om je weer geliefd en begrepen te voelen door je partner

Wil jij minder ruzie en onbegrip en meer plezier en verbinding. Dan is dit e-boek perfect voor jou, zelfs als je denkt dat er met je partner niet te praten valt.

Privacyverklaring

You have Successfully Subscribed!

Neem contact op

Gratis liefde in ruil voor een podcast!

Ja, ik wil graag in contact komen over de deelname aan de relatie podcast.

You have Successfully Subscribed!