Wij helpen stellen met kinderen relatiegeluk te hervinden

Wij helpen stellen met kinderen relatiegeluk te hervinden

Algemene voorwaarden

De Relatiespecialist VOF, gevestigd te Zeist, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 93542909 met geregistreerde handelsnamen “De Relatiespecialist”, “Annemieke Visser Coaching”, “Academie voor Relatietherapeuten” en “Academie voor Relatiecoaches”, hierna te noemen “De Relatiespecialist”.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, programma’s, opdrachten, werkzaamheden en overeenkomsten van De Relatiespecialist waarop De Relatiespecialist deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ze zijn tevens van toepassing als de opdrachtgever zelf cliënt is en op de relatie met de cliënt.

Deze algemene voorwaarden gelden onherroepelijk mede ten behoeve van werknemers van De Relatiespecialist, door De Relatiespecialist ingeschakelde derden en personen voor wiens handelen of nalaten De Relatiespecialist aansprakelijk kan zijn.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Definities
In deze algemene voorwaarden is:

de opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de diensten van De Relatiespecialist of De Relatiespecialist;
de opdracht: de overeenkomst tussen De Relatiespecialist en de opdrachtgever;
de cliënt: de persoon (of personen) die door De Relatiespecialist is geaccepteerd voor therapie, coaching, training of cursus en die voor die begeleiding heeft gekozen op basis van vrijwilligheid en met de bereidheid tot persoonlijke inzet. De cliënt heeft ook ingestemd met de bepalingen in deze algemene voorwaarden die hem of haar aangaan.

Inspanningsverplichting De Relatiespecialist
De Relatiespecialist verplicht zich tot het naar beste kunnen, inzicht en vermogen uitvoeren van de werkzaamheden zoals omschreven in de opdracht.
De Relatiespecialist heeft als doel de opdrachtgever te helpen bij het halen van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet De Relatiespecialist door middel van therapie, training, cursus, advies of coaching. De Relatiespecialist heeft dus een inspanningsverplichting om naar beste kennis en kunde te begeleiden. Resultaten zijn echter van meerdere factoren en omstandigheden afhankelijk, waaronder mede de inspanningen van opdrachtgever of cliënt zelf. Gezien de aard van deze werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet worden gegarandeerd, uitgezonderd de Succesgarantie.

Succesgarantie

De Relatiespecialist geeft op een aantal trajecten Succesgarantie aan deelnemers die starten met een traject na 1 februari 2024. Deze Succesgarantie geldt gedurende één jaar na afloop van het traject. Om voor de Succesgarantie in aanmerking te komen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 1) Op de productpagina van het betreffende traject staat aangegeven dat de Succesgarantie van toepassing is. 2) Beide partners hebben naar waarheid de kennismakingsformulieren ingevuld en alle relevante informatie verstrekt die nodig is voor De Relatiespecialist om een inschatting te maken of succes behaald kan worden met het programma. 3) Beide partners hebben deelgenomen aan het programma. 4) Beide partners hebben alle video’s tijdig bekeken en zijn bij alle onderdelen van het programma live aanwezig geweest. 5) Eventuele relatietherapiesessies die bij het traject horen, zijn gevolgd binnen de termijn die het programma duurt. Stellen die aan deze voorwaarden voldoen en binnen één jaar na afronding van het traject uit elkaar gaan, kunnen een e-mail sturen naar De Relatiespecialist met de mededeling dat zij uit elkaar gaan, het bedrag dat zij terug wensen te ontvangen en het betreffende rekeningnummer. De Relatiespecialist zal binnen 14 dagen het betaalde bedrag terugstorten.

Opdrachten
Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door De Relatiespecialist. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Artikelen 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
De opdracht vangt aan door een intake of kennismakingsgesprek met de cliënt.
De cliënt stelt de benodigde informatie, tijd en medewerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht beschikbaar. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De cliëntstaat ervoor in dat hij alle essentiële informatie aan De Relatiespecialist verstrekt.
De Relatiespecialist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Relatiespecialist is uit gegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De Relatiespecialist brengt bij een coach/therapie traject een voorstel/offerte uit met daarin onder meer een opgave van de kosten. De opdrachtgever/cliënt gaat akkoord met een voorstel/offerte, waarna een overeenkomst tot stand is gekomen, indien de opdrachtgever/cliënt hiervoor één of meerdere betalingen verricht aan De Relatiespecialist en/of zodra de opdrachtgever/cliënt verschijnt op de eerste afspraak.

Indien de opdrachtgever/cliënt deelneemt aan een van de programma’s van De Relatiespecialist zal voor aanvang van het programma het volledige bedrag betaald worden tenzij de deelnemer kiest voor betaling in termijnen (indien deze optie aangeboden wordt).
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal De Relatiespecialist de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

De opdrachtgever vrijwaart De Relatiespecialist voor schadevergoedingsvorderingen van derden die verband houden met voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, inclusief de kosten van verweer tegen die vorderingen.

Geldigheid van sessies

Indien een client een pakket sessies koopt, zijn deze 12 maanden geldig. Indien de sessies niet binnen 12 maanden gebruikt zijn, vervallen deze. Indien de client meedoet aan een traject, zoals bijvoorbeeld een 4-maanden programma, verplicht de client zich ertoe om de sessies te gebruiken voordat het traject eindigt. Het recht op sessies vervalt nadat het traject is geëindigd.

 Annulering
Annulering van deelname aan trajecten of programma’s. Mocht de cliënt na toezegging alsnog afzien van het coach/therapie traject of deelname aan het (online) programma, dan zal De Relatiespecialist EUR 250,- in rekening brengen voor de reeds verrichte werkzaamheden. Annulering van een traject of (online) programma is niet mogelijk nadat het traject of programma is gestart, tenzij anders aangegeven in de productvoorwaarden.

Annulering van afspraken. Een afspraak kan geannuleerd worden door een e-mail te sturen naar het e-mail adres van De Relatiespecialist zoals aangegeven op de website derelatiespecialist.nl/contact. Annulering is kosteloos indien dit minimaal 48 uur voor de tijd van de afspraak gedaan wordt. Daarna brengen wij 50% van de sessie in rekening. In het geval dat de annulering minder dan 24 van te voren plaats vindt, wordt het volledige bedrag van de betreffende sessie in rekening gebracht of in mindering gebracht van het aantal sessies dat de client nog tegoed heeft.

Voor de annulering van overige evenementen zoals live-dagen of workshops gelden eventuele voorwaarden die voor het betreffende evenement schriftelijk worden vastgelegd.

In het geval dat de opdrachtgever/cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is De Relatiespecialist gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van  aanspraak op de overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht van De Relatiespecialist op volledige schadevergoeding.

Einde overeenkomst
De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;
door ontbinding van De Relatiespecialist;
met wederzijds goedvinden;
door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt.

Overmacht
Indien er zich omstandigheden voordoen waar De Relatiespecialist geen invloed op heeft en die haar niet zijn aan te rekenen, kan De Relatiespecialist zich beroepen op overmacht. Er is sprake van overmacht als De Relatiespecialist na de totstandkoming van de overeenkomst niet aan  verplichtingen kan voldoen als gevolg van een oorzaak of situatie die buiten de schuld of risicosfeer van De Relatiespecialist ligt. Voorbeelden hiervan zijn ziekte, maar ook zaken zoals brand, waterschade, overstroming, werkstaking bij bezorgdiensten, overheidsmaatregelen, een pandemie of epidemie of bijvoorbeeld rellen en overige belemmeringen. De opsomming uit dit artikel zijn voorbeelden om een beeld te geven, maar er kunnen ook andere situaties zijn die hier niet zijn genoemd maar die wel onder overmacht vallen. De verplichtingen van De Relatiespecialist kunnen dan ten hoogste twee maanden worden opgeschort. Na die termijn zijn partijen bevoegd om de overeenkomst, zonder tussenkomst van de rechter,  te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien De Relatiespecialist bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever/cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Betaling en tarieven
Bij therapie- of coachingsopdrachten, online cursussen en trainingen wordt altijd vooraf voldaan, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever/cliënt. Op de totale kosten wordt het geldende BTW-tarief in rekening gebracht.
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door De Relatiespecialist aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim.
Declaraties worden door opdrachtgever goedgekeurd door betaling of als niet binnen 30 dagen schriftelijk wordt gereageerd. Indien de opdrachtgever in gebreke van betaling blijft kan De Relatiespecialist de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten. De incassokosten van De Relatiespecialist door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen, zijn voor rekening van opdrachtgever.
De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de declaraties van De Relatiespecialist op te schorten of de declaraties te betalen door middel van verrekening.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt zullen de vorderingen van De Relatiespecialist en de verplichtingen van de opdrachtgever/cliënt jegens De Relatiespecialist onmiddellijk opeisbaar zijn.

Vertrouwelijkheid
Informatie en gegevens van de cliënt worden als vertrouwelijk aangemerkt en slechts na overleg met de cliënt aan derden verstrekt.

Intellectueel eigendom
Alle door De Relatiespecialist verstrekte stukken, zoals trainingen, lessen, cursusmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz. zijn en blijven eigendom van De Relatiespecialist.
Deze verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van De Relatiespecialist worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
De Relatiespecialist behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Beperking aansprakelijkheid
Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan De Relatiespecialist nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.
Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Relatiespecialist of van met leiding van haar bedrijf belaste personen, is De Relatiespecialist nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de opdracht.
Werknemers van De Relatiespecialist zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk tegenover de opdrachtgever.
Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of behoorde te zijn met de schade en de aansprakelijkheid van De Relatiespecialist.
De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheden zoals opgenomen in de voorgaande artikelleden is nadrukkelijk ook van toepassing jegens de cliënt.

Klachten
De Relatiespecialist heeft als uitgangspunt het sociaal en correct omgaan met haar cliënten. Toch kan het gebeuren dat de opdrachtgever ontevreden is over de manier waarop hij door De Relatiespecialist is behandeld. Een klacht betekent dat er iets is misgegaan met de dienstverlening. Het is dus niet alleen voor de opdrachtgever en/of cliënt, maar ook voor De Relatiespecialist van belang om deze klacht in behandeling te nemen.
Voor de afhandeling van klachten maakt De Relatiespecialist gebruik van de klachtencommissie van de beroepsvereniging NOBCO waar De Relatiespecialist bij is aangesloten.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Relatiespecialist.
Indien een klacht gegrond is, zal De Relatiespecialist de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Gediplomeerde
EFT-therapeuten

logo eft therapeut

Aangesloten bij:
NOBCO

logo nobco

Partner van:
Ouders.nl

logo ouders

De Relatiespecialist
In de media:

annemieke visser in de media icoon

Stellen uit o.a. deze steden hervonden al hun relatiegeluk:

Amsterdam | AmersfoortEde  |   Haarlem   | Utrecht | Veenendaal | Zeist

Download nu

"Dé 5 relatiehacks"

Het is tijd om enorm veel plezier te gaan maken met jouw partner! Dit e-boek bevat 5 quick wins om terug te gaan naar die tijd zonder ruzies en irritaties. Ben jij daar klaar voor?

Privacyverklaring

You have Successfully Subscribed!

Download nu

Jij begrijpt mij niet!

5 hacks om je weer geliefd en begrepen te voelen door je partner

Wil jij minder ruzie en onbegrip en meer plezier en verbinding. Dan is dit e-boek perfect voor jou, zelfs als je denkt dat er met je partner niet te praten valt.

Privacyverklaring

You have Successfully Subscribed!

Download nu

Jij begrijpt mij niet!

5 hacks om je weer geliefd en begrepen te voelen door je partner

Wil jij minder ruzie en onbegrip en meer plezier en verbinding. Dan is dit e-boek perfect voor jou, zelfs als je denkt dat er met je partner niet te praten valt.

Privacyverklaring

You have Successfully Subscribed!

Neem contact op

Gratis liefde in ruil voor een podcast!

Ja, ik wil graag in contact komen over de deelname aan de relatie podcast.

You have Successfully Subscribed!